Xuất Ê-díp-tô 4:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi.