Xuất Ê-díp-tô 37:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người dùng một ta lâng vàng ròng, mà làm chân đèn và các đồ phụ tùng của chân đèn.