Xuất Ê-díp-tô 37:24 - Bản dịch Truyền thống
Người dùng một ta lâng vàng ròng, mà làm chân đèn và các đồ phụ tùng của chân đèn.