Xuất Ê-díp-tô 34:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi chớ dâng huyết của con sinh tế ta cùng bánh pha men; thịt của con sinh về lễ Vượt-qua chớ nên giữ đến sáng mai.