Xuất Ê-díp-tô 34:25 - Bản dịch Truyền thống
Ngươi chớ dâng huyết của con sinh tế ta cùng bánh pha men; thịt của con sinh về lễ Vượt-qua chớ nên giữ đến sáng mai.