Xuất Ê-díp-tô 33:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống.