Xuất Ê-díp-tô 32:33 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Kẻ nào phạm tội cùng ta, ta sẽ xóa nó khỏi sách ta.