Xuất Ê-díp-tô 32:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, Môi-se trở lên đến Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Oi! dân sự nầy có phạm một tội trọng, làm cho mình các thần bằng vàng;