Xuất Ê-díp-tô 30:2 - Bản dịch Truyền thống
Mặt bàn sẽ vuông, bề dài một thước, bề ngang một thước, và bề cao hai thước; bàn thờ sẽ có bốn sừng ló ra.