Xuất Ê-díp-tô 30:17 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se nữa rằng: