Xuất Ê-díp-tô 30:15 - Bản dịch Truyền thống
Khi dâng của nầy cho Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình, người giàu không nộp trội, người nghèo không nộp thiếu nửa siếc-lơ.