Xuất Ê-díp-tô 30:11 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: