Xuất Ê-díp-tô 30:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: