Xuất Ê-díp-tô 3:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ê-díp-tô, thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi!