Xuất Ê-díp-tô 3:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môi-se bèn thưa rằng: Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô?