Xuất Ê-díp-tô 29:40 - Bản dịch Truyền thống
Với con chiên thứ nhất, hãy dâng một phần mười bột mì mịn nhồi với một phần tư hin dầu ép, và cùng lễ quán một phần tư hin rượu nho.