Xuất Ê-díp-tô 29:38 - Bản dịch Truyền thống
Đây là các điều ngươi sẽ dâng lên bàn thờ: Hai chiên con một tuổi, mỗi ngày thường thường như vậy.