Xuất Ê-díp-tô 29:31 - Bản dịch Truyền thống
Đoạn, ngươi hãy bắt con chiên đực dùng làm lễ thiết lập mà nấu thịt nó trong một nơi thánh.