Xuất Ê-díp-tô 28:16 - Bản dịch Truyền thống
Bảng đeo ngực hình vuông và may lót; bề dài một em-ban, bề ngang một em-ban.