Xuất Ê-díp-tô 25:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên đặng họ dâng lễ vật cho ta; các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của mọi người có lòng thành dâng cho.