Xuất Ê-díp-tô 25:1 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: