Xuất Ê-díp-tô 23:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi đừng kết giao ước cùng chúng nó, hoặc cùng các thần của chúng nó.