Xuất Ê-díp-tô 23:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi chớ quì lạy và hầu việc các thần chúng nó; chớ bắt chước công việc họ, nhưng phải diệt hết các thần đó và đạp nát các pho tượng họ đi.