Xuất Ê-díp-tô 22:26 - Bản dịch Truyền thống
Nếu ngươi cầm áo xống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn;