Xuất Ê-díp-tô 22:23 - Bản dịch Truyền thống
Nếu ức hiếp họ, và họ kêu van ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ;