Xuất Ê-díp-tô 22:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu kẻ nào hòa dụ và nằm với một người gái đồng trinh chưa hứa giá, thì kẻ đó phải nộp tiền sính và cưới nàng làm vợ.