Xuất Ê-díp-tô 21:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Con bò báng nhằm một đứa đầy tớ trai hay gái, chủ bò phải trả ba chục siếc lơ bạc cho chủ nó; rồi bò sẽ bị ném đá chết.