Xuất Ê-díp-tô 20:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.