Xuất Ê-díp-tô 20:12 - Bản dịch Truyền thống
Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.