Xuất Ê-díp-tô 19:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.