Xuất Ê-díp-tô 19:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tháng thứ ba, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, trong ngày đó dân Y-sơ-ra-ên đến nơi đồng vắng Si-na -i.