Xuất Ê-díp-tô 19:1 - Bản dịch Truyền thống
Tháng thứ ba, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, trong ngày đó dân Y-sơ-ra-ên đến nơi đồng vắng Si-na -i.