Xuất Ê-díp-tô 17:8 - Bản dịch Truyền thống
Vả, khi đó, dân A-ma-léc đến khêu chiến cùng Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim.