Xuất Ê-díp-tô 17:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại A-ma-léc và dân sự người.