Xuất Ê-díp-tô 17:13 - Bản dịch Truyền thống
Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại A-ma-léc và dân sự người.