Xuất Ê-díp-tô 16:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, khi A-rôn nói cùng cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, thì họ xây mặt về phía đồng vắng, thấy sự vinh quang của Ngài hiện ra trong đám mây.