Xuất Ê-díp-tô 15:23-24 - Bản dịch Truyền thống
23
Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi là Ma-ra.
24
Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống?