Xuất Ê-díp-tô 13:7 - Bản dịch Truyền thống
Phải ăn bánh không men trong bảy ngày; khắp cả địa hạt ngươi sẽ không thấy bánh có men, hoặc men tại nơi ngươi nữa.