Xuất Ê-díp-tô 13:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phải ăn bánh không men trong bảy ngày; khắp cả địa hạt ngươi sẽ không thấy bánh có men, hoặc men tại nơi ngươi nữa.