Xuất Ê-díp-tô 12:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi,