Xuất Ê-díp-tô 12:40 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, thì kiều ngụ của dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Ê-díp-tô được bốn trăm ba mươi năm.