Xuất Ê-díp-tô 12:40 - Bản dịch Truyền thống
Vả, thì kiều ngụ của dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Ê-díp-tô được bốn trăm ba mươi năm.