Xuất Ê-díp-tô 12:38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại có vô số người ngoại bang đi lên chung luôn với chiên, bò, súc vật rất nhiều.