Xuất Ê-díp-tô 12:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: