Xuất Ê-díp-tô 1:8 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng bấy giờ tại nước Ê-díp-tô, có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Giô-sép.