Xuất Ê-díp-tô 1:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng bấy giờ tại nước Ê-díp-tô, có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Giô-sép.