Xuất Ê-díp-tô 1:5 - Bản dịch Truyền thống
Hết thảy những người bởi Gia-cốp sanh ra, được bảy mươi người; Giô-sép đã ở tại xứ Ê-díp-tô.