Thi thiên 99:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va cai trị: các dân hãy run sợ; Ngài ngự trên các chê-ru-bin: trái đất khá rúng động.