Thi thiên 97:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Anh sáng được bủa ra cho người công bình, Và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng.