Thi Thiên 97:11 - Bản dịch Truyền thống
Anh sáng được bủa ra cho người công bình, Và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng.