Thi Thiên 94:19 - Bản dịch Truyền thống
Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, Thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi.