Thi Thiên 91:11 - Bản dịch Truyền thống
Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.