Thi thiên 91:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.