Thi Thiên 90:1 - Bản dịch Truyền thống
Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi.