Thi thiên 9:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi; Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình.