Thi Thiên 9:4 - Bản dịch Truyền thống
Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi; Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình.