Thi Thiên 89:34 - Bản dịch Truyền thống
Ta sẽ không hề bội giao ước ta, Cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta.