Thi thiên 89:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Chúa là sự vinh hiển về sức lực của họ; Nhờ ơn Chúa, sừng chúng tôi sẽ được ngước cao lên.