Thi thiên 89:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự công bình và sự chánh trực là nền của ngôi Chúa; Sự nhơn từ và sự chơn thật đi trước mặt Chúa.