Thi Thiên 89:14 - Bản dịch Truyền thống
Sự công bình và sự chánh trực là nền của ngôi Chúa; Sự nhơn từ và sự chơn thật đi trước mặt Chúa.