Thi thiên 86:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên Sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa, Và tôn vinh danh Chúa.