Thi thiên 85:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, Xứ chúng ta sẽ sanh sản hoa lợi nó.