Thi Thiên 85:12 - Bản dịch Truyền thống
Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, Xứ chúng ta sẽ sanh sản hoa lợi nó.